Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Cybele apartments in Lassithi, Crete, Makry Gialos, Greece

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΚΡΗΤΗ" 2014-2020

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19
στην Περιφέρεια Κρήτης

Η επιχείρηση Κουνελάκη Γεω. Χρυσάνθη που εδρεύει στην Περιφέρεια Κρήτης εντάχθηκε στη
δράση «3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την
πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης».

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Κρήτης με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς
ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης με κωδικό ΚΡΗΕ5-
0277663 είναι 8.760,10€, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης

Η επιχείρηση ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΓΕΩ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κρήτης εντάχθηκε στη δράση
«Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης». Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ με σκοπό την ενδυνάμωση του
σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους
παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 8,577.98 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο
100% της επένδυσης και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει
επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:
✓ Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ
✓ Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, υπηρεσίες e-shop κ.α.
Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
✓ βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
✓ αύξηση της κερδοφορίας της
✓ ενίσχυση της εξωστρέφειας
✓ ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Με τη συμβολή του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην
ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.